Betingelser

SAMHANDELSBETINGELSER

Revision: 100709. Tidligere revision findes her.

Nærværende betingelser gælder tillige for alle hjemmesider under Powerhosting, herunder: magentohotel.dk - ftphotel.dk - mailhotel.dk - spamscanner.dk - vpshosting.dk m.fl.

Powerhosting ApS (i det følgende benævnt Powerhosting.dk) udbyder bl.a. serverplads til hjemmesider, email og ftp-konti. Derudover design og supprt til hjemmesider og web-shops.

I det efterfølgende er enhver, der køber serviceydelser eller andet af Powerhosting.dk betegnet som "Kunden". Alle handler mellem Powerhosting.dk og Kunden er omfattet af nærværende Samhandelsbetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

Vores formål er at være en stabil udbyder af web-, ftp- og posthoteller, produktion af hjemmesider samt oprettelse af domæner; altsammen til fornuftige priser og uden de store begrænsninger. Vi prioriterer 100% oppetid på vores servere, og bl.a. derfor er der visse spilleregler, der skal overholdes.

Bemærk Powerhosting.dk anser nærværende betingelser for at være læst, forstået og accepteret af Kunden i det øjeblik et login bliver taget i brug første gang.

Trafik og diskplads
Vores web- og e-mailhotelkunder har som udgangspunkt ubegrænset trafik. Ved usandsynlig stor trafik eller datamængder vil dette dog blive analyseret nærmere, og dersom trafikken er urimelig, dvs. 5 Gigabyte eller derover i en periode på 30 på hinanden følgende dage, eller diskforbruget overstiger 5 Gigabyte, forbeholder vi os retten til at genforhandle aftalen med Kunden. Vi forventer fair-use af vore kunder, til gengæld er vi altid klar til at hjælpe, hvis der er noget, der driller. Overforbrug af trafik koster p.t. 6 DKK. pr. GB pr. md. For FTP-kunderne gælder 5 GB-begrænsningen ikke, men vi forventer også fair-use af FTP-kunderne.

Det er ikke tilladt at have store filarkiver, herunder shareware, liggende til fri download på webhotellet. Det påhviler enhver webmaster at rydde op i sit filarkiv regelmæssigt. Ønskes filarkiver til fri download, skal man købe et ftp-hotel eller et forbrugsafregnet web-hotel.

Kunden har ikke ret til at videresælge eller overgive Powerhosting.dk's ydelser til tredjemand uden forudgående aftale. Desuden er det Kundens eget ansvar, at login og passwords ikke misbruges.

Uautoriseret brug af andres konti eller computere
Det er ikke tilladt at forsøge at logge sig ind på andres konti. Skulle Kunden ved en fejl få mulighed for at se andre kunders konti, skal man undlade at udnytte denne mulighed og straks informere Powerhosting.dk om fejlen.

Ulovligt materiale
Powerhosting.dk blander sig ikke i, hvad Kunden har liggende på serverne. Kunden må dog kun bruge Powerhosting.dk's ydelser til lovlige formål. Derfor accepteres ikke nogen form for ulovligt materiale på vore servere. Det er helt op til Powerhosting.dk's ledelse at vurdere om dette er forekommet. Powerhosting forbeholder sig retten til løbende at vurdere, om scripts og programmer særligt belaster serveren eller kan forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet har Powerhosting ret til at fjerne filerne, men dette vil som hovedregel ske efter samråd med Kunden.

Overtræder Kunden nærværende betingelser, faktureres denne de dermed forbundne omkostninger, og/eller aftalen opsiges.

Leveringsbetingelser
Fysiske leverancer leveres Ex Works, Incoterms 2000. Tjeneste- og serviceydelser anses for leveret, når de er stillet til Kundens rådighed.

Betaling og fakturering

Løbende ydelser faktureres forud som beskrevet i prislisten. Al produktion af serviceydelser faktureres ved levering. Betalingsbetingelser er netto 8 dage, medmindre andet er aftalt. Betalingspåmindelser tillægges et gebyr på kr. 100,-. Der er ikke moms på gebyrerne. Alle priser er i øvrigt opgivet i DKK ekskl. moms.

Powerhosting.dk forbeholder sig ret til at ændre priserne til enhver tid, men kunder der har forudbetalt abonnement er garanteret deres priser såfremt der ikke er tale om udefra kommende ekstra omkostninger pålagt Powerhosting.dk. Kunden er ansvarlig for, at der betales for en service, fra denne er etableret og til den er opsagt skriftligt.

Betaling kan ske:
-Online via SSL-krypteret betalingsgateway. (den hurtige løsning) -Vi modtager Dankort og eDankort.
-Via bankoverførsel/check
-Mulighed for at tilmelde løbende betalinger til Betalingsservice
-Via PayPal. Betal blot til salg@powerhosting.dk.

Fortrydelsesret / returret
I henhold til "Forbrugeraftaleloven" §10 stk 3, så kan et leveret domænenavn ikke fortrydes, da det falder ind under
"varer, som skal fremstilles eller tilpasses efter køberens individuelle behov".
Altså, hvis der er afgivet en bestilling, så gennemføres bestillingen.
-Det samme gør sig gældende ved bestilling af FTP/web/mail-hoteller og andre specifikke ydelser, medmindre andet er aftalt.

Opsigelse
Powerhosting.dk forbeholder sig ret til at opsige en ydelse med 30 dages varsel. Alle gebyrer/lejeafgifter m.v. som er betalt forud, vil blive forholdsmæssigt tilbagebetalt, hvis Powerhosting.dk benytter sin ret til opsigelse. Hvis opsigelsen skyldes overtrædelse af nærværende betingelser, vil der ikke ske nogen refusion og opsigelse kan da effektueres uden varsel.

Kunden kan til enhver tid opsige en ydelse med en måneds varsel, men forudbetalte beløb refunderes ikke. En opsigelse skal ske pr. post, eller e-mail med en gyldig underskrift og angivelse af navn/adresse samt årsag til opsigelse. Så længe abonnementet løber uden opsigelse, er Kunden forpligtet til at betale de til enhver tid gældende takster.

Backup / Erstatningsansvar
Vi tager daglig backup af serverne, undtagen vores VPS. I påkommende tilfælde kan vi stille denne backup til Kundens rådighed mod et vederlag. Kunden har desuden mulighed for at købe daglig backup og derved selv få adgang til denne. Uanset dette, er Powerhosting.dk under ingen omstændigheder ansvarlig for driftsforstyrrelser, tab af data eller arbejdsfortjeneste m.v. - Det påhviler således Kunden at have relevant backup af sine data liggende hos sig.

Skulle en server gå ned, vil dette blive rettet hurtigst muligt. Hvis vi ikke er i stand til at levere denne service fra dag til dag, vil Kunden kunne kræve forholdsvis forlængelse af abonnementet

Lovvalg og værneting
Enhver retslig tvist mellem Kunden og Powerhosting.dk skal afgøres efter dansk lov ved retten i Herning.

Powerhosting ApS - Bredgade 45 - 7400 Herning
Telefon 7222 4457 - Telefax bruger vi ikke
CVR: 33055048 - Bank: Reg. nr.: 9621. Kontonr.: 5907-674-306. IBAN-nr.: DK5520005907674306 - SWIFT: NDEADKKK
Email: support@powerhosting.dk - salg@powerhosting.dk
Døgnbemandet vagttelefon